Sharaf Sumaiya, 𝗠𝗜ð—Ķ𝗧 (𝗘𝗘𝗖𝗘) graduate, former 𝐒𝐞𝐜ðŪðŦðĒ𝐭ðē 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠ðŦ𝐚𝐭ðĒðĻ𝐧 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦ of Intel Corporation has joined Dell Technologies as 𝐇𝐚ðŦ𝐝𝐰𝐚ðŦ𝐞 𝐏ðĨ𝐚𝐭𝐟ðĻðŦðĶ 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦ 𝐈𝐈 – at Austin, Texas, USA.

She graduated in 2015 from the 𝐄ðĨ𝐞𝐜𝐭ðŦðĒ𝐜𝐚ðĨ, 𝐄ðĨ𝐞𝐜𝐭ðŦðĻ𝐧ðĒ𝐜 & 𝐂ðĻðĶðĶðŪ𝐧ðĒ𝐜𝐚𝐭ðĒðĻ𝐧 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦðĒ𝐧𝐠 (𝐄𝐄𝐂𝐄-𝟎𝟗) department of Military Institute of Science and Technology (𝗠𝗜ð—Ķ𝗧). She passed her 𝐇𝐒𝐂 in 2010 and 𝐒𝐒𝐂 in 2008 from SHAHEED BIR UTTAM LT. ANWAR GIRLS’ COLLEGE

She worked as a 𝐒𝐞𝐜ðŪðŦðĒ𝐭ðē 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠ðŦ𝐚𝐭ðĒðĻ𝐧 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦ at 𝗜ð—ŧ𝘁ð—ēð—đ 𝗖𝗞ð—ŋð—―ð—žð—ŋð—Ū𝘁ð—ķ𝗞ð—ŧ, Hillsboro, Oregon, USA. (May 2021 – Jan 2023).

Earlier she worked as a ð“ðžðœðĄð§ðĒ𝐜𝐚ðĨ 𝐂ðĻ𝐧𝐎ðŪðĨ𝐭ðĒ𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦ at Cisco Networking Academy (𝐂𝐈𝐒𝐂𝐎), Morrisville, New York, USA. (Jul 2019-Jun 2021)

She worked as a 𝐆ðŦ𝐚𝐝ðŪ𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐎𝐎ðĒ𝐎𝐭𝐚𝐧𝐭 at Georgia Southern University, USA. (Aug 2016-Jun 2019) on the following area –

â€Ē 𝘐ð˜Ŋð˜Ŋ𝘰𝘷ð˜Ēð˜ĩ𝘊𝘷ð˜Ķ 𝘗𝘰ð˜ļð˜Ķð˜ģ 𝘌𝘭ð˜Ķð˜Īð˜ĩð˜ģ𝘰ð˜Ŋ𝘊ð˜Īð˜ī ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ 𝘕ð˜Ēð˜Ŋ𝘰 𝘎ð˜ģ𝘊ð˜Ĩ (𝘐𝘗𝘌𝘕𝘎) 𝘙ð˜Ķð˜īð˜Ķð˜Ēð˜ģð˜Īð˜Đ 𝘓ð˜Ēð˜Ģ 𝘋ð˜Ķð˜ąð˜Ēð˜ģð˜ĩð˜Ūð˜Ķð˜Ŋð˜ĩ 𝘰𝘧 𝘌𝘭ð˜Ķð˜Īð˜ĩð˜ģ𝘊ð˜Īð˜Ē𝘭 𝘌ð˜Ŋð˜Ļ𝘊ð˜Ŋð˜Ķð˜Ķð˜ģ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ, 𝘎ð˜Ķ𝘰ð˜ģð˜Ļ𝘊ð˜Ē 𝘚𝘰ð˜ķð˜ĩð˜Đð˜Ķð˜ģð˜Ŋ 𝘜ð˜Ŋ𝘊𝘷ð˜Ķð˜ģð˜ī𝘊ð˜ĩ𝘚. 𝘙ð˜Ķð˜īð˜ąð˜°ð˜Ŋð˜ī𝘊ð˜Ģ𝘊𝘭𝘊ð˜ĩ𝘊ð˜Ķð˜ī

â€Ē 𝘋ð˜Ķð˜ī𝘊ð˜Ļð˜Ŋ ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ ð˜°ð˜ąð˜ĩ𝘊ð˜Ū𝘊ð˜ŧð˜Ēð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋ 𝘰𝘧 𝘖ð˜ģð˜Ļð˜Ēð˜Ŋ𝘊ð˜Ī 𝘚𝘰𝘭ð˜Ēð˜ģ 𝘊ð˜Ķ𝘭𝘭 ð˜ķð˜ī𝘊ð˜Ŋð˜Ļ 𝘔ð˜Ēð˜ĩ𝘭ð˜Ēð˜Ģ, 𝘚𝘰𝘭𝘊ð˜Ĩ ð˜ļ𝘰ð˜ģ𝘎ð˜ī, ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ 𝘊𝘖𝘔𝘚𝘖𝘓 𝘔ð˜ķ𝘭ð˜ĩð˜Šð˜ąð˜Đ𝘚ð˜ī𝘊ð˜Īð˜ī.

â€Ē 𝘛ð˜Đð˜Ķ ð˜Ūð˜Ē𝘊ð˜Ŋ 𝘧𝘰ð˜Īð˜ķð˜ī 𝘰𝘧 ð˜ĩð˜Đð˜Ķ ð˜ģð˜Ķð˜īð˜Ķð˜Ēð˜ģð˜Īð˜Đ ð˜ļ𝘰ð˜ģ𝘎 𝘊ð˜ī ð˜ĩ𝘰 𝘧ð˜Ēð˜Ģð˜ģ𝘊ð˜Īð˜Ēð˜ĩð˜Ķ 𝘍𝘭ð˜Ķð˜đ𝘊ð˜Ģ𝘭ð˜Ķ, 𝘊𝘰ð˜īð˜ĩ-ð˜Ķ𝘧𝘧ð˜Ķð˜Īð˜ĩ𝘊𝘷ð˜Ķ ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ 𝘌ð˜Ī𝘰-𝘧ð˜ģ𝘊ð˜Ķð˜Ŋð˜Ĩ𝘭𝘚 𝘖ð˜ģð˜Ļð˜Ēð˜Ŋ𝘊ð˜Ī 𝘗ð˜Đ𝘰ð˜ĩ𝘰𝘷𝘰𝘭ð˜ĩð˜Ē𝘊ð˜Ī 𝘊ð˜Ķ𝘭𝘭 ð˜Ģ𝘚 𝘐ð˜Ŋ𝘎ð˜Ŧð˜Ķð˜ĩ 3𝘋 𝘗ð˜ģ𝘊ð˜Ŋð˜ĩ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ.

â€Ē 𝘛ð˜Ķð˜Ēð˜Īð˜Đ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ 𝘈ð˜īð˜ī𝘊ð˜īð˜ĩð˜Ēð˜Ŋð˜ĩ: 𝘔ð˜Ēð˜ĩ𝘭ð˜Ēð˜Ģ

â€Ē 𝘗ð˜Ķð˜Ķð˜ģ ð˜ĩð˜ķð˜ĩ𝘰ð˜ģ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜ķð˜Ŋð˜Ĩð˜Ķð˜ģð˜Ļð˜ģð˜Ēð˜Ĩð˜ķð˜Ēð˜ĩð˜Ķ ð˜īð˜ĩð˜ķð˜Ĩð˜Ķð˜Ŋð˜ĩð˜ī
Earlier she worked as a 𝐐ðŪ𝐚ðĨðĒ𝐭ðē 𝐀𝐎𝐎ðŪðŦ𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦ Implevista (Feb 2015-Jul 2016). Her working area includes the following –

â€Ē 𝘈ð˜Ŋð˜Ē𝘭𝘚ð˜ŧð˜Ķð˜Ĩ ð˜ˆð˜ąð˜ąð˜­ð˜Šð˜Īð˜Ēð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋ 𝘓𝘊𝘧ð˜Ķð˜Ī𝘚ð˜Ī𝘭ð˜Ķ 𝘔ð˜Ēð˜Ŋð˜Ēð˜Ļð˜Ķð˜Ūð˜Ķð˜Ŋð˜ĩ ð˜ī𝘰𝘭ð˜ķð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋ ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ ð˜Īð˜ķð˜īð˜ĩ𝘰ð˜Ū ð˜ļð˜Ķð˜Ģ ð˜ī𝘰𝘭ð˜ķð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋð˜ī.

â€Ē 𝘙ð˜Ķð˜īð˜Ķð˜Ēð˜ģð˜Īð˜Đ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ ð˜Ķ𝘷ð˜Ē𝘭ð˜ķð˜Ēð˜ĩ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜ī𝘰𝘭ð˜ķð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋð˜ī

â€Ē 𝘔ð˜Ēð˜Ŋð˜Ēð˜Ļð˜Ķð˜Ĩ ð˜Ūð˜ķ𝘭ð˜ĩð˜Šð˜ąð˜­ð˜Ķ ð˜ąð˜ģ𝘰ð˜Ŧð˜Ķð˜Īð˜ĩð˜ī ð˜Ģ𝘚 ð˜Ĩð˜Ķð˜ī𝘊ð˜Ļð˜Ŋ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ 𝘊ð˜Ūð˜ąð˜­ð˜Ķð˜Ūð˜Ķð˜Ŋð˜ĩ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜ī𝘰𝘭ð˜ķð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋð˜ī

â€Ē 𝘌ð˜Ŋð˜īð˜ķð˜ģð˜Ķð˜Ĩ ð˜Ē𝘭𝘭 ð˜ĩð˜Ķð˜īð˜ĩ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜ģð˜Ķð˜ēð˜ķ𝘊ð˜ģð˜Ķð˜Ūð˜Ķð˜Ŋð˜ĩð˜ī ð˜ļð˜Ķð˜ģð˜Ķ ð˜Ūð˜Ķð˜ĩ.

â€Ē 𝘔ð˜Ē𝘊ð˜Ŋð˜ĩð˜Ē𝘊ð˜Ŋð˜Ķð˜Ĩ ð˜Ēð˜ąð˜ąð˜­ð˜Šð˜Īð˜Ēð˜ĩ𝘊𝘰ð˜Ŋ ð˜īð˜Ķð˜Īð˜ķð˜ģ𝘊ð˜ĩ𝘚 ð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩ ð˜ĩð˜Ķð˜Īð˜Đð˜Ŋ𝘰𝘭𝘰ð˜Ļ𝘚 ð˜īð˜ĩð˜Ēð˜Ŋð˜Ĩð˜Ēð˜ģð˜Ĩð˜ī.
During her undergraduate level in 𝗠𝗜ð—Ķ𝗧, she worked as an 𝐄ðĨ𝐞𝐜𝐭ðŦðĒ𝐜𝐚ðĨ 𝐄𝐧𝐠ðĒ𝐧𝐞𝐞ðŦðĒ𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞ðŦ𝐧 at Siddhirganj power station ð—Ķð—ķð—ąð—ąð—ĩð—ķð—ŋð—īð—Ūð—ŧ𝗷 ð—Ģ𝗞𝘄ð—ēð—ŋ ð—Ģð—đð—Ūð—ŧ𝘁 (ðŸŪðŸē𝟎 𝗠𝗊 ð—īð—Ū𝘀 𝘁𝘂ð—ŋð—Ŋð—ķð—ŧð—ē-ð—Ŋð—Ū𝘀ð—ēð—ą ð—―ð—žð˜„ð—ēð—ŋ ð—―ð—đð—Ūð—ŧ𝘁)

She participated in numerous international projects and competitions and achieved awards during her academic career –

1) “𝑊𝑎𝑰ð‘ŧ 𝑚𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕 ð‘đ𝒆𝒔𝒆𝒂𝒓𝒄𝒉 𝑚𝒚𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒖𝒎”
Awarded 𝟭𝘀𝘁 position among 94 research posters in 18 interdisciplinary topics, CEIT Student Research Symposium, GSU. Award Issued by Department of Electrical and Computer Engineering, 𝐆𝐞ðĻðŦ𝐠ðĒ𝐚 𝐒ðĻðŪð­ðĄðžðŦ𝐧 𝐔𝐧ðĒðŊ𝐞ðŦ𝐎ðĒ𝐭ðē (2017)

2) “ð‘Ļ𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 ð‘ĩ𝒆𝒕𝒘𝒐𝒓𝒌 𝑚𝒆𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍” Issued by the 𝐆𝐞ðĻðŦ𝐠ðĒ𝐚 𝐒ðĻðŪð­ðĄðžðŦ𝐧 𝐔𝐧ðĒðŊ𝐞ðŦ𝐎ðĒ𝐭ðē (2018)

3) “ð‘Ļ𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑎𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒔 𝑎𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈”
Issued by the 𝐆𝐞ðĻðŦ𝐠ðĒ𝐚 𝐒ðĻðŪð­ðĄðžðŦ𝐧 𝐔𝐧ðĒðŊ𝐞ðŦ𝐎ðĒ𝐭ðē

4) “ð‘Ŧ𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑚𝒆𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒚 & 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒏𝒔𝒊𝒄𝒔 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕. 𝑎ð‘đ𝑷 𝑊𝑎ð‘đð‘ŧ: ð‘Đ𝑰 & 𝑷ð‘ī 𝑚𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎𝒔 (𝑊𝑰𝑚ð‘ī-7335)”
Issued by the 𝐆𝐞ðĻðŦ𝐠ðĒ𝐚 𝐒ðĻðŪð­ðĄðžðŦ𝐧 𝐔𝐧ðĒðŊ𝐞ðŦ𝐎ðĒ𝐭ðē

5) “𝑎𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒊𝒄 ð‘ū𝒂𝒓𝒇𝒂𝒓𝒆 (𝑎𝑎ð‘ĩð‘Ū-5090ð‘Ū)”
Issued by the 𝐆𝐞ðĻðŦ𝐠ðĒ𝐚 𝐒ðĻðŪð­ðĄðžðŦ𝐧 𝐔𝐧ðĒðŊ𝐞ðŦ𝐎ðĒ𝐭ðē

During her undergrad days in 𝗠𝗜ð—Ķ𝗧, she was awarded numerous awards for her outstanding academic results.
She has several publications as follows –

1) “ð‘Ļ 𝑚𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 ð‘·ð‘―-ð‘ī𝒊𝒄𝒓𝒐-𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑎𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 𝑎𝒏𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕”.

Published on – SoutheastCon 2019
International Conference (April 2019)
Paper Link:
https://www.researchgate.net/publication/339754404_A_Standalone_PV-Micro-grid_Efficiency_Enhancement

2) “ð‘Ŧ𝑊-ð‘ī𝒊𝒄𝒓𝒐𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑚𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 ð‘Ŧ𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏, 𝑊𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍, 𝒂𝒏𝒅 ð‘Ļ𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔.”
Published on – 12th Electronics Engineering International Conference. (Jan 2019)
Paper Link:
https://www.researchgate.net/publication/330606980_DC-Microgrid_System_Design_Control_and_Analysis

3) “ð‘ī𝒖𝒍𝒕𝒊𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 ð‘ī𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 ð‘ķ𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 𝑚𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑊𝒆𝒍𝒍”
â€Ē Published on 2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC).
Paper Link:
https://www.researchgate.net/publication/330245893_Multidimensional_Modelling_of_Organic_Solar_Cell
4) “ð‘Ļ𝒏 ð‘ķ𝒗𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 ð‘ĩ𝒊𝒕𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏-ð‘―ð’‚ð’„ð’‚ð’ð’„ð’š 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏𝒊𝒄 𝑊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒊𝒏 ð‘Ŧ𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅 𝒃𝒚 𝑰𝒐𝒏 𝑰𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏”
Published in the Journal of Manufacturing and Materials Processing (August 2017)
Paper Link:
https://www.researchgate.net/publication/319299537_An_Overview_on_the_Formation_and_Processing_of_Nitrogen-Vacancy_Photonic_Centers_in_Diamond_by_Ion_Implantation
5) “ð‘ķ𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 𝑚𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑊𝒆𝒍𝒍 𝒃𝒚 𝑰𝒏𝒌𝒋𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈—ð‘Ļ𝒏 ð‘ķ𝒗𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒘”
Published on International Conference of Electronics Engineering & Technologies (August 2017)
Paper Link:
https://www.researchgate.net/publication/319286711_Organic_Solar_Cell_by_Inkjet_Printing-An_Overview

Information by Ahnaf Tazwar